พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010201 วิศวกรรมการผลิต (MPE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010301 วิศวกรรมเคมี (MChE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010901 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010902 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 40 1
010904 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหารระดับต้น 40 0
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 020204 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020205 วิศวกรรมไฟฟ้า (S-MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
020801 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (MET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020802 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (S-MET) - แผน ข รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
020803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020804 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (S-MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 030201 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
030202 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
030203 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (S-MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
030301 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
030501 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
030701 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 15 0
030901 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
แผน ข รอบค่ำ 10 0
030902 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (S-MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 040401 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 5 0
040403 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 10 0
040404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040503 สถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (MASDA) แขนงวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
040504 สถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (S-MASDA) แขนงวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 070104 สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 10 0
070105 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (MITT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070106 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (S-MITT) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
070202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
070203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 35 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 35 0
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 080102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 14 0
รวมทั้งหมด 666 1