พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010001 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010002 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 1
010003 วิศวกรรมเครื่องกล (F-E-MME) - แผน ก แบบ ก 2 สหกิจศึกษา รอบเช้า หลักสูตรภาษาอังกฤษ 10 0
010004 วิศวกรรมเครื่องกล (S-MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 1
010101 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
010201 วิศวกรรมการผลิต (MPE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 3
010301 วิศวกรรมเคมี (MChE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 1
010501 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 30 1
010502 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (S-MHLE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 2
010601 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010602 วิศวกรรมวัสดุ (S-MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 0
010802 การบริหารงานก่อสร้าง (X-MCM) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 1
010901 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010902 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 40 3
010904 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหารระดับต้น 40 0
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 020104 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 2
020105 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (S-MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 1
020201 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 1
แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
020202 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (S-MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
020301 วิศกรรมโยธาและการศึกษา (S-MCEE) แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 3
020404 คอมพิวเตอร์ศึกษา (MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
020405 คอมพิวเตอร์ศึกษา (G-MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 25 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 030101 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 15 2
030201 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 1
030202 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 1
030203 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (S-MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 1
030301 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
030401 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
030501 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
030601 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
030602 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (S-MCET) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 2
030701 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 1
แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
030702 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (S-METM) แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
030703 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (X-METM) แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 15 0
030801 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (MIITM) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ 15 1
030901 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 20 1
แผน ข รอบค่ำ 20 1
030902 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (S-MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 1
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 040101 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาปิโตรเคมี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 1
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 1
040203 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040204 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MMC) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
040301 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาฟิสิกส์เชิงบูรณาการ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
040302 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040401 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 5 0
040403 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) - แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 10 0
040501 สถิติประยุกต์ (MAST) แขนงวิชาสถิติประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
040502 สถิติประยุกต์ (S-MAST) แขนงวิชาสถิติประยุกต์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
040601 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040602 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 070102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070103 เทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 2
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 9
070104 สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 10 1
070202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
070203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 35 1
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 35 3
070305 การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (MDN) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070306 การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDN) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 4
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 080102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 2
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 14 0
080302 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-MIOP) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 9
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 110201 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 3 2
แผน ข รอบเช้า 2 0
110202 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (SMAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
คณะบริหารธุรกิจ 140101 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
140102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (S-MBA) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 2
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 50 10
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 160101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) - แผน ข รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 0
160102 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (S-MBR) - แผน ก แบบ ก 2 รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 1
รวมทั้งหมด 1,498 86