พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010101 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
010201 วิศวกรรมการผลิต (MPE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 1
010301 วิศวกรรมเคมี (MChE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
010601 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010801 วิศวกรรมโยธา (MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
010802 การบริหารงานก่อสร้าง (X-MCM) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 2
010803 วิศวกรรมโยธา (S-MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 1
010901 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010902 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 40 3
010904 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหารระดับต้น 40 0
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 020601 บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 5 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ 15 2
020801 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (MET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 2
020802 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (S-MET) - แผน ข รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
020803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020804 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (S-MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 030201 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
030202 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 1
030203 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (S-MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 2
030501 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
030601 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
030602 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (S-MCET) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 5
030901 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 20 0
แผน ข รอบค่ำ 20 0
030902 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (S-MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 040101 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาปิโตรเคมี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
040203 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040204 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MMC) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
040404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040502 สถิติประยุกต์ (S-MAST) แขนงวิชาสถิติประยุกต์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
040601 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040602 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 2
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
040701 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 070104 สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 10 0
070105 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (MITT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 3
070106 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (S-MITT) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 13
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 080102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 1
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 14 0
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 110201 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 3 0
แผน ข รอบเช้า 2 0
110202 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (SMAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
รวมทั้งหมด 788 40