พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010001 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010002 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010004 วิศวกรรมเครื่องกล (S-MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
010005 วิศวกรรมเครื่องกล (E-MME) - แผน ก แบบ ก 2 สหกิจศึกษา รอบเช้า หลักสูตรภาษาอังกฤษ 10 1
010101 วิศวกรรมไฟฟ้า (MEE) แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
010201 วิศวกรรมการผลิต (MPE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 2
010301 วิศวกรรมเคมี (MChE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 2
010501 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
010502 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (S-MHLE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
010601 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 1
010602 วิศวกรรมวัสดุ (S-MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 3
010701 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAuE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
010801 วิศวกรรมโยธา (MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 1
แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 4
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
010802 การบริหารงานก่อสร้าง (X-MCM) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 7
010803 วิศวกรรมโยธา (S-MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 10
010901 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 12
010902 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 40 9
010904 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหารระดับต้น 40 16
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 020104 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 5 0
020105 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (S-MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 1
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
020201 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
020202 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (S-MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
020301 วิศกรรมโยธาและการศึกษา (S-MCEE) แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
020404 คอมพิวเตอร์ศึกษา (MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
020405 คอมพิวเตอร์ศึกษา (G-MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 25 3
020501 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 3
020502 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (S-MET) - แผน ข รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 030101 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 5 0
030201 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 7
030202 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 7
030203 เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (S-MEET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 3
030301 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
030401 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (MAEE) - แผน ก แบบ ก 2 สหกิจศึกษา รอบนอกเวลาราชการ 5 0
030601 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (MCET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
030602 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (S-MCET) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 2
030901 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 20 0
แผน ข รอบค่ำ 20 3
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 040101 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาปิโตรเคมี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 1
040203 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040204 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MMC) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 1
040302 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040401 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 5 0
040403 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040501 สถิติประยุกต์ (MAST) แขนงวิชาสถิติประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040502 สถิติประยุกต์ (S-MAST) แขนงวิชาสถิติประยุกต์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
040601 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040602 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 2
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 12
040701 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 070102 เทคโนโลยีสารสนเทศ (MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070103 เทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
070104 สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 10 1
070202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) แขนงวิชาการบริหารระบบสารสนเทศ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัล แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
070306 การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDN) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 080102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) - แผน ข รอบค่ำ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 0
080301 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
080302 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-MIOP) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 110201 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
110202 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (SMAPIDS) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
คณะบริหารธุรกิจ 140101 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
140102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (S-MBA) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 50 0
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 160101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) - แผน ข รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 10 0
160102 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (S-MBR) - แผน ก แบบ ก 2 รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
รวมทั้งหมด 1,105 122