KMUTNB

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010001 วิศวกรรมเครื่องกล (MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010004 วิศวกรรมเครื่องกล (S-MME) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
010301 วิศวกรรมเคมี (MChE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010601 วิศวกรรมวัสดุ (MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010602 วิศวกรรมวัสดุ (S-MPTE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
010701 วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAuE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
010801 วิศวกรรมโยธา (MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
010802 การบริหารงานก่อสร้าง (X-MCM) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 5 0
แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 0
010803 วิศวกรรมโยธา (S-MCE) แขนงวิชาวิศวกรรมการขนส่ง แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
010901 วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
010902 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 40 0
010904 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (Y-MIE) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหารระดับต้น 40 0
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 020104 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020105 วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (S-MTM) แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
020204 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020205 วิศวกรรมไฟฟ้า (S-MTE) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
020404 คอมพิวเตอร์ศึกษา (MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
020406 คอมพิวเตอร์ศึกษา (S-MTCT) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
020801 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (MET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020802 เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (S-MET) - แผน ข รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
020803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
020804 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (S-MICT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 030201 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน (MAET) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
030301 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
030701 การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 15 0
030901 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ 10 0
แผน ข รอบค่ำ 10 0
030902 การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) (S-MIMB) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 040101 เคมีอุตสาหกรรม (MIC) แขนงวิชาพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาปิโตรเคมี แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชากระบวนการทางอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
แขนงวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
040201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (S-MMA) - แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
040205 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาเชิงคำนวณ (MMC) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเช้า 10 0
040206 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาเชิงคำนวณ (S-MMC) - แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
040301 ฟิสิกส์ประยุกต์ (MAP) แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาฟิสิกส์เชิงบูรณาการ แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040302 อุปกรณ์การแพทย์ (MMI) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 15 0
040401 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 5 0
040403 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM) - แผน ก แบบ ก 1 รอบเช้า 10 0
แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
แผน ข รอบเช้า 10 0
040404 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
040503 สถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (MASDA) แขนงวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 20 0
040504 สถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (S-MASDA) แขนงวิชาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 20 0
040601 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MCS) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเช้า 10 0
040602 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 0
040701 เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 070104 สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ) (I-MIT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบค่ำ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 10 0
070105 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (MITT) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
070106 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (S-MITT) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
070202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 10 0
070203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (S-MMIST) - แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 15 0
070307 การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (MDNS) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเช้า 5 0
070308 การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDNS) - แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 30 1
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 080102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (S-E-MBIC) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 14 0
080203 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม (MAIE) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเช้า 12 0
080204 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม (S-MAIE) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
080302 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (S-MIOP) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
แผน ข รอบเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 110201 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบเช้า 3 0
แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบเช้า 2 0
110202 นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (S-MAPIDS) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 2 0
แผน 2 แบบวิชาชีพ รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 10 0
คณะบริหารธุรกิจ 140101 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) - แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า 5 0
140102 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (S-MBA) - แผน ข รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 25 0
แผน ข รอบค่ำ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 50 0
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 160101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) - แผน ข รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับผู้บริหาร 20 0
160102 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (S-MBR) - แผน ก แบบ ก 2 รอบวันเสาร์ ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป 5 0
รวมทั้งหมด 1,265 1