KMUTNB

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลืมรหัสผ่าน

ให้ผู้สมัครกรอกชื่อผู้ใช้ตามเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง และอีเมล์ ที่ผู้สมัครกรอกตอนลงทะเบียนสมัครเรียน