พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565