KMUTNB

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567