พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศสถานที่สอบ

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล วิชาสอบ วัน-เวลาสอบ สถานที่สอบ
ไม่มีข้อมูลผู้สมัครในสาขาวิชานี้