พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผ่านการสอบข้อเขียน)

ลำดับที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
หมายเหตุ