KMUTNB

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

คณะ สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รอบ หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 010905 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (I-MMIE) - แผน ก แบบ ก 2 รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 5 0
แผน ข รอบนอกเวลาราชการ ภาคพิเศษ-นานาชาติ 20 0
รวมทั้งหมด 25 0