ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

     การลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดก่อน จึงจะทำการสมัครได้ ซึ่งจะปรากฏในหน้าถัดไปภายหลังที่ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียนแล้ว

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นของผู้สมัครเข้าศึกษาเท่านั้น)
  เป็นเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ของผู้สมัครเข้าศึกษา
เพื่อใช้เป็น "ชื่อผู้ใช้" ในการ Login เข้าใช้งานระบบ
เป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกันตั้งแต่ 6-10 หลัก
 
  เป็นภาษาไทย (ตามบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ
  เป็นภาษาไทย (ตามบัตรประจำตัวประชาชน)

หากป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถลงทะเบียนและดำเนินการต่อได้