KMUTNB

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดก่อน จึงจะทำการสมัครได้ ซึ่งจะปรากฏในหน้าถัดไปภายหลังที่ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อแล้ว ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นของผู้สมัครเข้าศึกษาเท่านั้น)