ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เพื่อยอมรับเงื่อนไขสมัครเข้าศึกษาต่อ
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครทาง INTERNET ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
  3. ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ แล้วส่งไฟล์เอกสาร Upload เป็นรูปแบบ .pdf หรือ .jpg ขนาดของเอกสารไม่เกินไฟล์ละ 2MB
  4. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น หากเลยกำหนดชำระเงินแต่ยังไม่สิ้นสุดเวลาการรับสมัครให้เริ่มกรอกข้อมูลใหม่ (กรณีสิ้นสุดเวลาการรับสมัครและยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าไม่ได้สมัครและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น)
  5. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
  6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการถัดไป (หรือ 5 วันทำการถัดไป กรณีส่งให้ภาควิชาตรวจสอบหลักฐานการสมัคร)
  7. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ผู้สมัครต้องไปติดต่อภาควิชาที่สมัครเพื่อลงนามรับรองเอกสารการสมัครก่อน Upload เข้าสู่ระบบ

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
บัณฑิตวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417
อีเมล grad@kmutnb.ac.th
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย

ไม่อยู่ในช่วงการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้